New Years Eve 1964

Ian Smith (Carto). Pete Rennie (Storeman). Dave Lythell (Helio). Tot Hodgson (Print). Taff Williams (Photo).
Alan Gordon (Air), Dave Millington (REME), Jean Eveleigh, Taff Eveleigh (Air), Maggie Fazakerley.

 

????, Paddy Neeson (Storeman), Alan Gordon, Dave Parsons (Air), Tot Hodgson, Dave Lythell, Dave Millington, Geoff Ward (Print).

 

Photos Courtesy of Alan Gordon