Singapore Parties 1964/65

 

Photos Courtesy of Alan Gordon